พล.ท.พระองค์เจ้าคำรบ

พล.ท.พระองค์เจ้าคำรบ
แม่ทัพกองทัพน้อยที่ ๒
พ.ศ.๒๔๕๔-๒๔๕๗

พล.ท.วีระ วีระโยธา

พล.ท.วีระ วีระโยธา
แม่ทัพกองทัพที่ ๓
พ.ศ.๒๔๙๔-๒๔๙๕

พล.ท.หลวงสวัสดิ์สรยุทธ

พล.ท.หลวงสวัสดิ์สรยุทธ
แม่ทัพกองทัพที่ ๓
พ.ศ.๒๔๙๔-๒๔๙๕

พล.ท.หลวงจุลยุทธยรรยง

พล.ท.หลวงจุลยุทธยรรยง
แม่ทัพกองทัพที่ ๓
พ.ศ.๒๔๙๕-๒๔๙๗


พล.ท.ครวญ สุทธานินทร์

พล.ท.ครวญ สุทธานินทร์
แม่ทัพกองทัพที่ ๓
พ.ศ.๒๔๙๗-๒๔๙๙

พล.ท.ผ่อง บุญสม

พล.ท.ผ่อง บุญสม
แม่ทัพกองทัพที่ ๓
พ.ศ.๒๔๙๙-๒๔๙๙

พล.ท.ประพันธ์ กุลพิจิตร

พล.ท.ประพันธ์ กุลพิจิตร
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๖

พล.ท.อรรถ ศศิประภา

พล.ท.อรรถ ศศิประภา
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๐๙


พล.ท.อ่อง โพธิกนิษฐ

พล.ท.อ่อง โพธิกนิษฐ
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๒

๑๐

พล.ท.สำราญ แพทยกุล

พล.ท.สำราญ แพทยกุล
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๑๖

๑๑

พล.ท.ประสาน แรงกล้า

พล.ท.ประสาน แรงกล้า
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๗

๑๒

พล.ท.ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

พล.ท.ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๑๘


๑๓

พล.ท.สมศักดิ์ ปัญจมานนท์

พล.ท.สมศักดิ์ ปัญจมานนท์
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๑

๑๔

พล.ท.สีมา ปาณิกบุตร

พล.ท.สีมา ปาณิกบุตร
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๔

๑๕

พล.ท.พร้อม ผิวนวล

พล.ท.พร้อม ผิวนวล
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๖

๑๖

พล.ท.เทียบ กรมสุริยศักดิ์

พล.ท.เทียบ กรมสุริยศักดิ์
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๘


๑๗

พล.ท.รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์

พล.ท.รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๒๙

๑๘

พล.ท.ชัยชนะ ธารีฉัตร

พล.ท.ชัยชนะ ธารีฉัตร
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๐

๑๙

พล.ท.ศิริ ทิวะพันธุ์

พล.ท.ศิริ ทิวะพันธุ์
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๓

๒๐

พล.ท.ไพโรจน์ จันทร์อุไร

พล.ท.ไพโรจน์ จันทร์อุไร
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๕


๒๑

พล.ท.ยิ่งยส โชติพิมาย

พล.ท.ยิ่งยส โชติพิมาย
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๗

๒๒

พล.ท.สุรเชษฐ เดชาติวงศ์

พล.ท.สุรเชษฐ เดชาติวงศ์
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๓๘

๒๓

พล.ท.ถนอม วัชรพุทธ

พล.ท.ถนอม วัชรพุทธ
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๑

๒๔

พล.ท.สมหมาย วิชาวรณ์

พล.ท.สมหมาย วิชาวรณ์
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๒


๒๕

พล.ท.วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์

พล.ท.วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๔

๒๖

พล.ท.อุดมชัย องคสิงห

พล.ท.อุดมชัย องคสิงห
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๖

๒๗

พล.ท.พิชาญเมธ ม่วงมณี

พล.ท.พิชาญเมธ ม่วงมณี
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๘

๒๘

พล.ท.สพรั่ง กัลยาณมิตร

พล.ท.สพรั่ง กัลยาณมิตร
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙


๒๙

พล.ท.จิรเดช คชรัตน์

พล.ท.จิรเดช คชรัตน์
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐

๓๐

พล.ท.สำเริง ศิวาดำรงค์

พล.ท.สำเริง ศิวาดำรงค์
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๑

๓๑

พล.ท.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน

พล.ท.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓

๓๒

พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว

พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕


๓๓

พล.ท.ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ

พล.ท.ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖

๓๔

พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา

พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗

๓๕

พล.ท.สาธิต พิธรัตน์

พล.ท.สาธิต พิธรัตน์
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘

๓๖

พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล

พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙


๓๗

พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ

พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑

๓๘

พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ

พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

๓๙

พล.ท.อภิเชษฐ์  สื่อสัตย์

พล.ท.อภิเชษฐ์ สื่อสัตย์
แม่ทัพภาคที่ ๓
พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕