ครุฑ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๑๒๖/๒๕๕๗

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑๙/๒๕๕๗

....................................

                     เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)    พุทธศักราช   ๒๕๕๗   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑๙/๒๕๕๗  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
                      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


                                                                         สั่ง    ณ    วันที่     ๒๕      พฤศจิกายน    พุธศักราช ๒๕๕๗

                                                                                                  พลเอก  ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                                                                                                             (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
                                                                                                   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  ราชกิจจา คำสั่ง คสช. ที่ 126