ครุฑ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑๒๒ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

                        ............................................... 

                                               เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
                           และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
                           (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
                                           ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
                            ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
                                           ข้อ ๒ แต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                           ๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา         เป็น     หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                           ๒. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ          เป็น     รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                           ๓. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร       เป็น     รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                           ๔. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย       เป็น     รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                           ๕. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง       เป็น     รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                           ๖. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว   เป็น     รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                           ๗. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล                 เป็น     สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                           ๘. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร             เป็น     สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                           ๙. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา              เป็น     สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                         ๑๐. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์   เป็น     สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                         ๑๑. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง        เป็น     สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                         ๑๒. พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง  เป็น     สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                         ๑๓. นายมีชัย ฤชุพันธุ์                        เป็น     สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                         ๑๔. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์             เป็น     สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                         ๑๕. พลเอก อุดมเดช สีตบุตร              เป็น     เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                         ข้อ ๓ ให้สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการ
                            ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
                                         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                      ประกาศ    ณ    วันที่     ๑๑     กันยายน    พุทธศักราช ๒๕๕๗

 

                                                                                                  พลเอก    ประยุทธ์   จันทร์โอชา
                                                                                                               (ประยุทธ์   จันทร์โอชา)
                                                                                                    หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

ราชกิจจาประกาศ คสช. ฉบับที่ 122